+36 30 637 9842 vadker@vadker.hu

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a megrendelők és szerződéses partnerek részére

 

Az adatkezelő neve: Szarvasi Vadker Kft. 

Székhely:                    5540 Szarvas, Tanya III. kerület 250.

Adószám:                   11432001-2-04

Cégjegyzékszám:        04-09-004342

Honlap:                       www.vadker.hu

Képviselője:               Páskai Péter ügyvezető

E-mail:                        vadker@vadker.hu

Telefonszám:              +36 30/637-9838

A Szarvasi Vadker Kft. a tevékenységi körében vele szerződéses jogviszonyba kerülő partnerek személyes adatait, a felé bármilyen formában (telefonon, elektronikusan, megrendelőlap küldésével) leadott megrendelések esetén a megrendelő adatait jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 Vonatkozó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR-rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről,

 

1. AZ ADATKEZELÉS LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEI:

Kezelt személyes adatok köre: Adatkezelés célja(i): Adatkezelés jogalapja

Megrendelés során megadott adatok, jellemzően:

név, cím, e-mail cím, ügyintéző neve, telefonszám, bankszámlaszám, megrendelés adatai

Szerződéses jogviszony létrehozása a megrendelés teljesítése érdekében A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételére

Szerződés adatai amennyiben magánszeméllyel, vagy egyéni vállalkozóval történik a szerződéskötés:

név, elérhetőségi adatok, számlaszám, adószám, kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám, cím)

Szerződés teljesítése A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

Szerződés adatai amennyiben magánszeméllyel, vagy egyéni vállalkozóval történik a szerződéskötés:

név, elérhetőségi adatok, számlaszám, adószám, kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám, cím)

Szerződés teljesítése A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

Ügyintéző, kapcsolattartó adatai a megrendelésben, szerződésben (amennyiben eltér a szerződő féltől)

név, e-mailcím, telefonszám

Szerződés teljesítésének elősegítése A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) adatkezelő jogos érdeke
Tájékoztató levelek küldése az üzleti partnerek részére: név, cím, e-mailcím, telefonszám Évente tájékoztató küldése az aktuális árlistáról A GDPR 6. cikk (1) f) adatkezelő jogos érdeke

Az érintettek kategóriái: szerződő partner, a partner általa kijelölt kapcsolattartó

Az adatkezelés ideje: A szerződés teljesítését követően a szerződésből fakadó jogi igények érvényesítésére nyitva álló határideig, a szerződés teljesítését követő 5 év;

Az aktuális árakról szóló tájékoztató levelek kapcsán addig, ameddig nem jelzi, hogy nem szeretne a továbbiakban kapni, a megszűnt e-mailcímek törlésre kerülnek, illetve öt passzív év után törlésre kerülnek.

Az adatok forrása: Az érintett, ügyintéző, kapcsolattartó esetén a szerződő partner

A személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása: nem történik adattovábbítás harmadik országba

Adatfeldolgozók:

Benor Plusz Számviteli Szolgáltató Kft.

5540 Szarvas, Bolza Pál sétány 3.

Könyvelési szolgáltatást nyújt adatkezelő részére, ily módon hozzáfér a szerződésekben megadott személyes adatokhoz

Hostingnet Kft.

5741 Kétegyháza, Toldi u. 43.

Cégjegyzékszám: 04-09-013054

Adószám: 24944791-2-04

Adatkezelő informatikai rendszereinek karbantartására, rendszergazdai feladatok ellátására Adatfeldolgozóként a Hostingnet Kft-t veszi igénybe.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik az adatkezelés során

 1. FOGALMAK

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,

közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

A Szarvasi Vadkert Kft. az érintettek személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) alapelveivel és előírásaival összhangban kezeli.

A Szarvasi Vadker Kft. úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • A személyes adatokat az Adatkezelő papír alapon, továbbá a rendelkezésére álló elektronikus adattároló rendszerben tárolja.
 • A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;
 • amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Adatkezelő. Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, és a hatályos jogszabályok ezt megengedik, úgy a Szarvasi Vadker Kft. intézkedik a papír megsemmisítéséről. Az adatok megsemmisítéséről az adatkezelést végző munkatárs jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére a Szarvasi Vadker Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal, továbbá minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Természetükből adódóan nem helyesbíthetőek, például a kép-, és hangfelvételek.

4.3 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szarvasi Vadker Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Szarvasi Vadker Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Szarvasi Vadker Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Szarvasi Vadker Kft. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére a Szarvasi Vadker Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szarvasi Vadker Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 5. a személyes adatokat a Szarvasi Vadker Kft. jogellenesen kezeli;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy szerződésen alapuló adatkezelés és ha a Szarvasi Vadker Kft. a személyes adatokat automatizált módon kezeli. Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa a Szarvasi Vadker Kft. rendszerében megtalálható, általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Ide tartoznak a felhasználói tevékenységgel összefüggésben megfigyelt adatok, illetve az ilyen tevékenységgel összefüggésben rögzített ún. nyers adatok (pl. internetes böngészési előzmények)

Az érintett a rá vonatkozó, a Szarvasi Vadker Kft. rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a Szarvasi Vadker Kft. rendszerében.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatoknak a Szarvasi Vadker Kft. rendszereiből való törlésével.

4.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen és a hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, vagy közfeladat ellátása érdekében vagy közhatalom gyakorlásával összefüggésben kerül a személyes adat kezelése. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a Szarvasi Vadker Kft.

Az érintett, a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájáruláson alapuló, valamint a 9. cikk (2) a) pontján alapuló (különleges adatok kezeléséhez való hozzájárulás) adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.7 Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szarvasi Vadker Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH),

cím:                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím:        1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlap:            www.naih.hu,

vagy

 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szarvasi Vadker Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti https://birosag.hu/birosag-kereso A Szarvasi Vadker Kft. székhelye szerint a perre a Gyulai Törvényszék rendelkezik illetékességgel.